ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ – AQMS

Συστήματα παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Αναλυτές / Σταθμοί παρακολούθησης ποιότητας αέρα Οίκου Environnement SA και GRIMM GmbH

  • Κλασικοί αναλυτές δειγματοληψίας: ΝΟ, ΝΟ2, ΝΟx, SO2, CO, O3, H/C, κυκλικοί H/C, αιθάλη, αιωρούμενα στερεά. Ακρίβεια και επιλεκτικότητα
  • Αναλυτές δέσμης (DOAS): ΝΟ, ΝΟ2, SΟ2, Ο3, ΗΝΟ2, CLO, OCLO, CS2, CH2O, κυκλικοί H/C, ναφθαλίνιο, όλα μόνο με ένα σύστημα DOAS
  • Φορητοί/ μόνιμοι αναλυτές και δειγματολήπτες V.O.C.
  • Βαθμονομητές φορητοί ή μόνιμοι
  • Λογισμικά συλλογής, επεξεργασίας και παρουσίασης δεδομένων
  • Δίκτυα σταθμών παρακολούθησης ποιότητας αέρα

23