ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

QAL2LAB

H Ι.Β. Καμπάς Ε.Π.Ε. διαθέτει άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο περιβαλλοντικών μετρήσεων, σύγχρονο εξοπλισμό και καταρτισμένο προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης βιομηχανικών εκπομπών, καλύπτοντας το σύνολο των αναγκών των επιχειρήσεων για περιοδικούς ελέγχους των αέριων εκπομπών τους.

Το εργαστήριο περιβαλλοντικών μετρήσεων της εταιρίας μας είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005, με αριθμό πιστοποιητικού διαπίστευσης 523, για τη διενέργεια μετρήσεων απαερίων από σταθερές πηγές με πρότυπες μεθόδους αναφοράς, για τον προσδιορισμό των ακόλουθων παραγόντων.

  • Προσδιορισμός σωματιδίων (TSP) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13284-1:2003
  • Προσδιορισμός συγκέντρωσης SO2  κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14791:2005
  • Προσδιορισμός συγκέντρωσης HCl  κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1911:2010
  • Προσδιορισμός συγκέντρωσης HF  κατά ISO 15713:2006
  • Προσδιορισμός συγκέντρωσης As, Cd, Cr, Cu, , Ni, Pb, Zn, Se, Sb, Tl, Al κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14385:2004
  • Προσδιορισμός συγκέντρωσης αέριων ρύπων (CO, CO2, NOx, και O2)
  • Προσδιορισμός συγκέντρωσης Ολικού Οργανικού Άνθρακα (TOC) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12619:1999 & ΕΛΟΤ ΕΝ 13526:2002
  • Μέτρηση παροχής απαερίων

Το εργαστήριό μας έχει ολοκληρώσει με επιτυχία την επέκταση του πεδίου διαπίστευσης  και σε άλλους συναφείς τομείς, όπως:

  • Προσδιορισμός συγκέντρωσης Hg  κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13211:2001 και προσδιορισμός Διοξινών και Φουρανίων (PCDDs/ PCDFs) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1948-1:20

 Σκοπός της διενέργειας μετρήσεων είναι η εξασφάλιση για το Εργοστάσιο ότι βρίσκεται εντός των περιβαλλοντικών όρων που ορίζει η ισχύουσα Νομοθεσία καθώς και η διαπίστωση τυχόν σφαλμάτων και αποκλίσεων προς διόρθωση.

Όφελος: Η επιστημονική τεκμηρίωση που παρέχεται στους πελάτες μας για το ότι η λειτουργία του Εργοστασίου δεν επιβαρύνει την ατμόσφαιρα, τις οικιστικές ζώνες και το περιβάλλον γενικότερα.  

Κάθε μέτρηση συνοδεύεται από αναλυτική έκθεση αποτελεσμάτων προς κάθε χρήση (ελεγκτικοί φορείς, επιθεωρητές περιβάλλοντος, ενώσεις προσώπων, Τύπος κλπ.)

Εμείς στην Ι.Β. ΚΑΜΠΑΣ ΕΠΕ πιστεύουμε ότι η βιομηχανική ανάπτυξη και η βιωσιμότητα του περιβάλλοντος μπορούν να συνυπάρχουν και εργαζόμαστε με συνέπεια και υπευθυνότητα για αυτό τον σκοπό.


Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τη βέλτιστη λύση ανάλογα με τις ανάγκες σας.

E-mail : lab@cambas.gr