ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ

Το εργαστήριο περιβαλλοντικών μετρήσεων της εταιρίας μας είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005, με αριθμό πιστοποιητικού διαπίστευσης 523, για τη διενέργεια μετρήσεων απαερίων από σταθερές πηγές με πρότυπες μεθόδους αναφοράς, για τον προσδιορισμό των ακόλουθων παραγόντων.

Μπορείτε να βρείτε το πιστοποιητικό εδώ.