ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ/ QAL2/ AST

 

Στις βιομηχανίες με περιβαλλοντική άδεια στην οποία ορίζεται η απαίτηση για  σύστημα συνεχούς μέτρησης εκπομπών αερίων (CEMS) είναι απαραίτητη η διασφάλιση ότι τα συστήματα αυτά είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν σωστά. Το πρότυπο που ορίζει την διασφάλιση ποιότητας των CEMS είναι το EN 14181 και ορίζει τις διαδικασίες που απαιτούνται (QAL1, QAL2, QAL3, AST).

Το εργαστήριο μας μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σας για τη διεξαγωγή των διαδικασίας QAL2 και AST. Με την βαθμονόμηση των οργάνων και τον έλεγχο τους μέσω των παράλληλων μετρήσεων ελέγχεται και πιστοποιείται η ακρίβεια των εγκατεστημένων οργάνων και κατά συνέπεια των περιβαλλοντικών αναφορών. Κάθε μέτρηση συνοδεύεται από αναλυτική έκθεση αποτελεσμάτων προς κάθε χρήση (ελεγκτικοί φορείς, επιθεωρητές περιβάλλοντος, ενώσεις προσώπων, Τύπος κλπ.)

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τη βέλτιστη λύση ανάλογα με τις ανάγκες σας.

E-mail : lab@cambas.gr